ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ 5 PC ಗಳು 0.15mm ಐಲ್ಯಾಶ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು J ಕರ್ಲ್

ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ 0.15 ಜೆ ಕರ್ಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು 5 PC ಗಳು ಐಲ್ಯಾಶ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು

$ 18.91 ಯುಎಸ್ಡಿ $ 22.25 ಯುಎಸ್ಡಿ

ಪ್ರಮಾಣ

ವಿವರಗಳು

ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

3 ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆ

ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿ