ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ 0.15mm D ಕರ್ಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಐಲ್ಯಾಶ್ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಮಿಸ್ಸಾ ಲ್ಯಾಮೋಡ್ 3d ಫ್ಲಾಟ್ ಸುಳ್ಳು ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಗಳು 0.15mm ಡಿ ಕರ್ಲ್ ಉದ್ಧಟತನಕ್ಕಾಗಿ

$ 7.77 ಯುಎಸ್ಡಿ $ 9.14 ಯುಎಸ್ಡಿ

ಗಾತ್ರ
ಪ್ರಮಾಣ

ವಿವರಗಳು

ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

5 ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆ

ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿ