ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ 3 PC ಗಳು 0.07mm C ಕರ್ಲ್ 5D ಪೂರ್ವ-ಚುಚ್ಚಿದ ಸಂಪುಟ ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆ

ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ 5D ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಗಳು 0.07mm 5D ಪೂರ್ವ-ಫಿನ್ಡ್ ಸಂಪುಟ ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆ

$ 7.58 ಯುಎಸ್ಡಿ $ 16.83 ಯುಎಸ್ಡಿ

ಗಾತ್ರ
ಪ್ರಮಾಣ

ವಿವರಗಳು

ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

4 ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆ

ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿ