ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ 0.07mm 5D ಪೂರ್ವ-ಫಿನ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲು

ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ 5d ಪೂರ್ವ-ಫ್ಯಾನ್ಡ್ ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು 0.07mm ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲು

$ 4.77 ಯುಎಸ್ಡಿ $ 5.61 ಯುಎಸ್ಡಿ

ಗಾತ್ರ
ಪ್ರಮಾಣ

ವಿವರಗಳು

ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

5 ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆ

ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿ