ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ 5 PC ಗಳು 0.05mm ಐಲ್ಯಾಶ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು C ಕರ್ಲ್

ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಲೂನ್ 5 PC ಗಳು 0.05mm ರೆಪ್ಪೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ

$ 20.96 ಯುಎಸ್ಡಿ $ 24.65 ಯುಎಸ್ಡಿ

ಗಾತ್ರ
ಪ್ರಮಾಣ

ವಿವರಗಳು

ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

3 ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆ

ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿ