ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ ESD12 ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲು ವಿಸ್ತರಣೆ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉತ್ತಮ ಚಿಮುಟಗಳು

ವೃತ್ತಿಪರ ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲು ಟ್ವೀಜರ್ಗಾಗಿ ಮಿಸ್ಲಾಮ್ಯೂಡ್ ವೆಟಸ್ ESD-12 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟ್ವೀಜರ್ಗಳು

$ 4.16 ಯುಎಸ್ಡಿ $ 6.40 ಯುಎಸ್ಡಿ

ಪ್ರಮಾಣ

ವಿವರಗಳು

ಉದ್ದ: 135mm

ಆಕಾರ: ನೇರ

ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಿರ ಚಿಮುಟಗಳು, ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಪ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ವೀಜರ್ಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ.

ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿ