ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ 0.15mm C ಕರ್ಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಐಲ್ಯಾಶ್ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ ದೀರ್ಘವೃತ್ತದ ಫ್ಲಾಟ್ 0.15mm C ಕರ್ಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಐಲ್ಯಾಷ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಧಟಿಸುತ್ತದೆ

$ 7.77 ಯುಎಸ್ಡಿ $ 9.14 ಯುಎಸ್ಡಿ

ಗಾತ್ರ
ಪ್ರಮಾಣ

ವಿವರಗಳು


ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

5 ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆ

ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿ