ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ 10 PC ಗಳು 0.20mm ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಷ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು D ಕರ್ಲ್

ಮಿಸ್ಲಾಮ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಲೂನ್ ತಟ್ಟೆ ಕ್ಲಾಷ್ ಐಲ್ಯಾಶ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಟಿಸುತ್ತದೆ

$ 34.38 ಯುಎಸ್ಡಿ $ 40.45 ಯುಎಸ್ಡಿ

ಗಾತ್ರ
ಪ್ರಮಾಣ

ವಿವರಗಳು

ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

3 ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆ

ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿ