ಮಿಸ್ಮೊಮೋಡ್ 0.07mm ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಐಲ್ಯಾಶ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು C ಕರ್ಲ್

ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ ಕಪ್ಪೆ ವಿಸ್ತರಣೆ 0.07mm ಸಂಪುಟ ಕಣ್ಣಿನ ತಂತಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು

$ 3.70 ಯುಎಸ್ಡಿ $ 5.86 ಯುಎಸ್ಡಿ

ಗಾತ್ರ
ಪ್ರಮಾಣ

ವಿವರಗಳು

ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

6 ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆ

ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿ