ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ 5 PC ಗಳು 0.07mm ಐಲ್ಯಾಶ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು D ಕರ್ಲ್

ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ ಕಪ್ಪೆ ವಿಸ್ತರಣೆ 0.07mm ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಡಿ ಸುರುಳಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ

$ 18.91 ಯುಎಸ್ಡಿ $ 22.25 ಯುಎಸ್ಡಿ

ಗಾತ್ರ
ಪ್ರಮಾಣ

ವಿವರಗಳು

ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

3 ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆ

ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿ