ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ 3 PC ಗಳು 0.15mm ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಶ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು J ಕರ್ಲ್

ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು 3 PC ಗಳು 0.15mm J ಕರ್ಲ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ

$ 10.99 ಯುಎಸ್ಡಿ $ 14.97 ಯುಎಸ್ಡಿ

ಪ್ರಮಾಣ

ವಿವರಗಳು

ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

3 ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆ

ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿ