ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ 3 PC ಗಳು 0.05mm ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಐಲ್ಯಾಶ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು C ಕರ್ಲ್

ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ ಪ್ರಹಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆ 3 PC ಗಳು 0.05mm ಸಂಪುಟ ಕಣ್ಣಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಿ ಸುರುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ

$ 14.02 ಯುಎಸ್ಡಿ $ 16.50 ಯುಎಸ್ಡಿ

ಗಾತ್ರ
ಪ್ರಮಾಣ

ವಿವರಗಳು

ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

3 ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆ

ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿ