ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ 5 PC ಗಳು 0.07mm ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು B ಕರ್ಲ್

ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ ಪ್ರಹಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಮಿಶ್ರ ತಟ್ಟೆ ಐಲ್ಯಾಷ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

$ 18.91 ಯುಎಸ್ಡಿ $ 22.25 ಯುಎಸ್ಡಿ

ಗಾತ್ರ
ಪ್ರಮಾಣ

ವಿವರಗಳು

ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

3 ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆ

ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿ