ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ 5 PC ಗಳು 0.20mm ಐಲ್ಯಾಶ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು D ಕರ್ಲ್

ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ ದೀರ್ಘ ಮಾಲಿಕ ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಐಲ್ಯಾಶ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಡಿ ಕರ್ಲ್

$ 18.91 ಯುಎಸ್ಡಿ $ 22.25 ಯುಎಸ್ಡಿ

ಗಾತ್ರ
ಪ್ರಮಾಣ

ವಿವರಗಳು

ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

3 ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆ

ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿ