ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ 3 PC ಗಳು 0.20mm ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಶ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು C ಕರ್ಲ್

ಮಿಸ್ಲಾಮೋಡ್ ಮಿಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 3 PC ಗಳು 0.20mm C ಕರ್ಲ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಧಟಿಸುತ್ತದೆ

$ 11.23 ಯುಎಸ್ಡಿ $ 14.97 ಯುಎಸ್ಡಿ

ಗಾತ್ರ
ಪ್ರಮಾಣ

ವಿವರಗಳು

ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

3 ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆ

ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿ